บริษัท

เดอะเพาว์เวอร์ริช เน็ตเวิร์ค
ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 

สำนักงานใหญ่ : โรงงานผลิต  ตั้งอยู่ เลขที่ 35/9 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยท่านประธาน ปรินทร เจริญชัยชนะสินธ์ และ 
ท่านประธาน สุวิจักขณ์ เก๋งป้อง ผู้มีที่ประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายมากว่า 18 ปี  บริหารงานด้วยวิสัยทัศ และ พันธกิจ ดังนี้