สินค้าสาวเกษตร   สาวเกษตรนาโน  ที่สกัดจากเปลือกปูอลาสก้า เป็นสารอมิโน-โปรตีน หรือพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เมื่อนำมาใช้ในวงการเกษตรได้มากมาย เช่น ในพืชสวน พืชไร่ ปรับสภาพดิน และน้ำ เป็นต้นและยังเป็นสารตั้งต้นของพืช เพิ่มผลผลิต เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ให้กับ พืชสวน พืชไร่
  1. เป็นสารสกัดธรรมชาติจากพืชสมุนไพร ออกฤทธิ์ความเข้มข้น 3 เท่า 
  2. เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการดูดซึม
  3. ตรึงในโตเจน (N) ที่พืชนำไปใช้ได้ทันที หลังการฉีดพ่น
  4. กระตุ้นการสังเคราะห์แสง และการแบ่งเซลล์ขยายเซลล์
  5. สร้างผนังเซลล์ (เก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาแล้ง ป้องกันแมลง)
  6. เพิ่มผลผลิต อย่างชัดเจน
  7. ย่นระยะเวลาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวสินค้าคุณภาพใต้แบรนด์เดอะพาวเวอร์ริชเน็ตเวิร์ค